Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Złap nawet 100% dofinansowania do naszych szkoleń!
Dobrze widzisz - przeszkolimy Cię i Twoich pracowników za okrągłe (dobra, jajowate) 0 PLN!
To możliwie dzięki instytucji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sprawdź szczegóły

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Złap nawet 100% dofinansowania do naszych szkoleń!
Dobrze widzisz - przeszkolimy Cię i Twoich pracowników za okrągłe (dobra, jajowate) 0 PLN!
To możliwie dzięki instytucji Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Sprawdź szczegóły

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy 2019

Nowy rok kalendarzowy, to nowa pula środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Pula środków w roku 2019 jest znacznie większa niż w roku 2018, co daje jeszcze większe możliwości szkoleniowe. Zaplanuj szkolenia już teraz, by później tylko czekać na datę przyjmowania wniosków w Twoim urzędzie pracy.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że do podziału między województwa jest kwota 180 688 tys zł. Dodatkowe 45 172 tys. zł to tak zwana rezerwa środków KFS.

Utrzymane zostaje dofinansowanie:

 • 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
 • 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Wśród priorytetów na rok 2019 znajdują się:

 • wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Co ważne - o środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia (…), czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Uwaga! Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło.

Środki KFS pracodawca może przeznaczyć na:

 • doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
 • kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
 • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.

Źródło informacji: https://www.mpips.gov.pl/praca/fundusz-pracy/krajowy-fundusz-szkoleniowy/rok-2019/

Dlaczego warto szkolić się w ACS Dagma?

 • szkolimy od 2008 roku, i zaufało nam ponad 20 000 klientów
 • posiadamy wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 • certyfikat ISO potwierdza jakość prowadzonych przez nas szkoleń
 • posiadamy autoryzacje Microsoft, ITIL®, PRINCE2® i SUSE Linux oraz jako jedyni w Polsce autoryzacje rozwiązań bezpieczeństwa IT - ESET, Barracuda, StormShield
 • wystawiamy zaświadczenie o zakończeniu kursu spełniające wymogi urzędów pracy

Szkolenie, szkolenie, nagrody! Za szkolenie finansowane z KFS również otrzymujesz punkty w Programie Lojalnościowym. Gadżety czekają!